Lejebetingelser

LM 27

 

Lejepris pr uge:                              DKK               EUR

 

Uge 18 til og med uge 25              5500                680

Uge 26 til og med uge 33              6000                810

Uge 34 til og med uge 40              5000                680


Depositum                                     5000                680

 

 

 

 

Uttern 5202

                                                     DKK              EUR


Lejepris pr dag                             1000             150

Lejepris pr uge                             3500             480

Depositum                                    3000             400

 

Bemærk, ved leje af styrepultbåd skal man som minimum have speedbådsbevis

 

Lejebetingelser :

 

-Yachtbroker charter (Følgende nævnt som udlejer)

 

-De af udlejer udlejet fartøjer udlejes kun til lejer, der må have eller skal have duelighedsbevis og/eller nødvendig erfaring med sejlads.

 

-Når bestillingen er modtaget hos udlejer, får lejer tilsendt kontrakt på ønskede lejemål. Båden er først endelig reserveret, når den underskrevet kontrakt samt første rate på 30 % af lejesummen er modtaget af udlejer.

 

-Afbestilles bådlejen indgået i denne kontrakt skal hele leje beløbet stadig betales. Medmindre det lykkes af leje båden ud til anden side. genudlejes båden, tilbagesendes det fulde beløb, minus et gebyr på 15 %.

 

-Minimumsudlejningsperiode for LM27 og LM24 normalt 1 uge, startende en lørdag. Et lejet fartøj overtages kl 14.00 den begyndende lørdag og skal afleveres det aftalte sted senest den afsluttende lørdag kl 9.00. Dog skal båden være i havn senest fredag eftermiddag. Er det først muligt at være i havn lørdag formiddag, aftales dette telefonisk med udlejer. Ved forsinket aflevering betales for 1 ekstra dag, såfremt afleveringen sker inden kl 14.00. Ved senere aflevering, godtgør lejer bådejers tab, normalt leje for efterfølgende udlejning.

 

- Står det aftalte fartøj ikke til rådighed, på grund af haveri, motorskade eller andet forhold som gør at bådejer ikke finder det forsvarligt eller muligt at udleje fartøjet, stiller udlejer så vidt muligt et andet tilsvarende fartøj til rådighed. Kan udlejer ikke indenfor 24 timer stille et tilsvarende fartøj til rådighed, vil det fulde indbetalte lejebeløb blive tilbagebetalt og lejer har herefter ingen ynderligere krav mod udlejer.

 

-Lejeperioden kan normalt ikke forlænges, efter at båden er overtaget, i tilfælde hvor lejer på grund af vejrforhold eller andet af bådlejer ikke upåvirkelig, er nødsaget til at forlænge lejeperioden ud over det aftalte tidspunkt, skal aftale herom indgås med udlejer straks muligt før det aftalte afleveringstidspunkt. Sker forlængelsen af lejemålet på grund af forhold, for hvilken lejer ikke er ansvarlig, er lejer berettiget til efter nærmere aftale med udlejer, at afleverer båden i enhver sikker havn i det sydfynske øhav, men må selv bære omkostningerne ved rejse til det sted hvor lejemålet skulle afsluttes.

 

-Lejen dækker alt udstyr, bortset fra brændstof, der ydes ingen reduktion i den aftalte leje, såfremt enkelte udstyrsdele, der ikke har betydning for sikkerheden, mangler. Lejer er forpligtet til inden afsejling at gennemgå udstyrslisten og anmelde evt. mangler.

 

-Lejeren er overfor udlejer ansvarlig for sikker navigation, sejlføring og sejllads i øvrigt. Såfremt er uheld indtræffer, må alle relevante oplysninger, herunder navne på implicerede både og disses forsikringsselvskaber, omgående meddeles til udlejer. Lejer er ansvarlig for manglende forsikringsdækning, som måtte skyldes, at lejer har forsømt at sikre sig disse oplysninger. Det bemærkes vedrørende søkort ombord: Udlejer kan ikke påtage sig ansvar, som følge af fejl og mangler af søkort.

 

-Alle fartøjer er fuldt kaskoforsikrede, men lejer skal ved overtagelsen af båden betale et forsikringsdepositum - afhængig af bådens størrelse. Dette depositum dækker kaskoforsikringens selvrisiko, samt udgifter foranlediget af skade, tab af udstyr indtruffet under lejemålet, eller som følge af dette. Det indbetalte depositum tilbagebetales lejer ved afslutningen af lejemålet, såfremt ingen skade, tab af udrustning eller krav fra tredjepart er Opstået under lejemålet , eller som følge af dette.

 

 

 

-Udlejer påtager sig intet ansvar for tab af tid eller for udgifter, der kan tilskrives mangler eller        defekter ved det lejede fartøj. I påkommende fald må lejer straks ved overtagelsen eller når manglen eller defekten konstateres under lejeperioden, sætte sig i forbindelse med udlejer, som vil søge at lade manglerne udbedre hurtigst.

-

-Lejeren er ansvarlig for at det lejede fartøj er tilstrækkelig bemandet og føres med god sømandskab.Lejer skal tage forsvarligt tøj på som er egnet til at færdes på en båd. Stilethæle og sko med sorte såler er ikke egnede. Bukser som smitter af eller har knapper der ridser er heller ikke egnede

 

-Lejeren er ansvarlig for at det lejede fartøj ikke anvendes til formål, der strider mod gældende lovgivning.

 

-Før lejeren overtager fartøjet, gennemgås fartøjets udstyr med bådejeren. Såvel udlejer samt  lejer underskriver overdragelsesprotokollen. Lejeren skal sikre sig, at evt. fejl og mangler noteres i protokollen. Lejer erkender ved sin underskrift, at båden og dens udstyr er godkendt som værende uden synlige fejl og mangler.

 

-Fartøjet er ved overtagelsen fyldt op med brændstof og vand samt rengjort. Fartøjet skal afleveres i samme stand. Ved afleveringen gennemgås udstyrslisten på ny. Udlejer er herefter berettiget til at modregne erstatningskrav vedrørende opståede fejl og mangler, eller krav fra tredjepart i depositum, førend dette udbetales.

 

-Såfremt fartøjet ikke er rengjort og opryddet ved afleveringen, forbeholder udlejer sig ret til, for lejers regning at lade fartøjet rengøre/oprydde. Omkostninger herfor udgør normalt mindst kr. 400,-, afhængig af bådens størrelse. Båden betragtes ikke som afleveret, førend rengøring/oprydning har fundet sted. Omkostningerne i forbindelse med rengøring/oprydning kan ligeledes modregnes i depositum.